Priorat en Persona – Arts Visuals 2022

Comissariat obre la convocatòria Priorat en Persona – Arts Visuals per a l’any 2022

Programa Addend, la Morera de Montsant

Priorat en Persona – Arts Visuals és un programa que té com a objectiu la interrelació d’artistes i creadors de diverses disciplines amb la comarca del Priorat, i que Comissariat du a terme a Addend —equipament per a la recerca, la creació audiovisual i el pensament crític—, a la Morera de Montsant. [http://addend.comissariat.cat/]

Priorat en Persona – Arts Visuals té com a model de referència la iniciativa Priorat en Persona del Centre Quim Soler, la literatura i el vi, que es va iniciar la tardor del 2009, i compta amb la seva col·laboració. [http://www.prioratenpersona.cat]

Addend és una infraestructura estable i independent, ubicada a la Morera de Montsant, que ofereix un conjunt de serveis dins de l’àmbit cultural, especialment enfocats als aspectes pedagògics i als processos participatius i col·laboratius. Addend ofereix cursos, tallers, espais de trobada i de treball per a creadors, agents culturals i col·lectius de diversos àmbits i disciplines, i també per a estudiants, educadors i centres educatius.

Addend és un node actiu de la xarxa d’iniciatives que promouen la cultura contemporània en les comarques meridionals de Catalunya. L’equipament es troba a la Morera de Montsant, municipi septentrional del Priorat, protegit per la serra de Montsant, a 743 m d’altitud, forma part del Priorat històric i té com a nucli agregat Escaladei. Els dos nuclis sumen una població de 183 habitants.

El programa desenvolupat per Comissariat a Addend té l’objectiu de facilitar i desenvolupar la interrelació entre creadors de diverses disciplines, usuaris i públic; i, així mateix, de generar un marc d’actuació favorable quant a potenciar la trobada, el debat i el transvasament de coneixements, la interrelació multidisciplinària, la investigació…; en definitiva, la producció col·laborativa i, molt especialment, les propostes que tinguin molt en compte el context que les acull i que desenvolupin treballs relacionats directament amb el Priorat.

Convocatòria

Aquesta convocatòria s’adreça als artistes que treballen amb el context. Comissariat posa en contacte els artistes seleccionats amb persones i entitats —adalils— de diversos àmbits del Priorat, segons les seves afinitats, els seus interessos o els seus objectius, per desenvolupar un procés col·laboratiu amb l’objectiu que comparteixin i relacionin els seus coneixements i les seves experiències, de cara a bastir projectes conjunts que tinguin la comarca com a referent i marc d’acollida.

La convocatòria és oberta a tots els llenguatges i disciplines de les arts visuals, que tinguin com a marc referencial específic algun aspecte del Priorat, en les seves vessants físiques i conceptuals —socials, culturals, històriques…—, amb l’objectiu de generar un seguit de propostes d’art contemporani autòctones.

L’objectiu d’aquesta interrelació és el producte resultant de la connexió i les aportacions entre les dues parts implicades, siguin individuals o col·lectius, i es concreta específicament en cada cas, ja sigui en la producció dialògica de coneixement o en dinàmiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). És a dir, compartir i generar coneixements i posteriorment produir una nova proposta sorgida d’aquesta trobada. També se’n facilita la difusió, l’absorció i l’ús. La proposta seleccionada passarà a formar part de la futura Col·lecció d’Art Contemporani del Priorat, hores d’ara en procés de desenvolupament.

Selecció de propostes

Aquestes bases estan obertes a participants —a títol individual o com a grup— de qualsevol perfil, condició, edat i procedència.

No hi ha límits pel que fa a temes tractats, disciplines i formalitzacions.

S’avaluarà positivament la coherència conceptual i el treball de camp i, especialment, es valorarà fer participar el teixit social de la comarca.

Han de prevaler els treballs que repensin i facin repensar el territori, i propiciïn la concepció de discursos propis, analítics, crítics i pedagògics; i, amb l’objectiu d’apropar intel·lectualment les propostes a la ciutadania, aconseguir-ne la implicació i crear la necessitat social vers la cultura contemporània; també han de servir de potenciadors de la identitat de la zona i de revulsiu cultural amb l’objectiu de trencar esquemes i estereotips.

Només seran admeses propostes originals i inèdites.

Si el jurat ho considera escaient, els premis poden quedar deserts.

El resultat de la proposta guanyadora es farà visible a l’espai web d’Addend i, si s’escau, mitjançant una exposició en un espai de la comarca.

Sol·licitud

Cal presentar:

1. Currículum actualitzat, fotocòpia del DNI i dades de contacte.

2. Dossier amb treballs de l’artista. Breu descripció conceptual de la seva línia de treball. Enllaç a l’espai web.

3. Proposta de projecte i temàtica a desenvolupar a Addend i persona, col·lectiu o entitat local a implicar per aconseguir aquest objectiu.

Condicions

Pel que fa a l’estada, Comissariat ofereix allotjament —individual o compartit— d’un mes d’estada per a l’artista —o col·lectiu de fins a 4 membres—, espais de treball i cuina; i quant al treball: informació de la comarca, assessorament pràctic específic sobre el tema proposat per l’artista, acompanyament personalitzat sobre les diverses temàtiques del Priorat i enllaços i contactes per desenvolupar la proposta, la difusió un cop s’hagi dut a a terme i la gestió per a la potencial utilització d’espais institucionals o privats.

La dotació total de l’ajut és de 3.000 €, impostos inclosos. L’artista o col·lectiu seleccionat en rebrà 400 en concepte de transport i dietes o manutenció i 500 en concepte d’honoraris, un cop hagi desenvolupat la vessant conceptual del projecte, i la possibilitat de disposar de fins a 1.500 € més de producció un cop hagi desenvolupat el procés de recerca, la confecció conceptual i tots els passos previs a la formalització de la proposta (amb el vistiplau del jurat). Es pagarà mitjançant factura. Els 600 € restants representen l’import de l’allotjament a Addend.

L’estada es farà de gener a setembre de 2022 i el treball ha d’estar finalitzat el desembre de 2022.

Termini de presentació de projectes: 28 d’octubre de 2021.

El jurat que ha de seleccionar la proposta estarà format per un membre de l’associació Comissariat i un professional independent de l’art.

La resolució de la convocatòria es farà públic a l’espai web d’Addend a principis de desembre de 2021.

Els artistes seleccionats es comprometen a cedir per escrit els drets de reproducció de la seva obra, per a la seva difusió en qualsevol mitjà, a l’associació Comissariat.

Les propostes es poden trametre a addend@comissariat.cat, o mitjançant el formulari de la pàgina d’Addend [http://addend.comissariat.cat/?page_id=2742].

La participació a aquesta convocatòria suposa l’acceptació incondicional d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic