Priorat en Persona

Programa d’interrelació d’artistes i creadors del territori català amb professionals rellevants de diversos àmbits del Priorat, tenint com a marc d’acollida aquesta comarca.

Introducció

Priorat en Persona. Arts Visuals és una proposta de Comissariat i s’inicia l’any 2018 tenint com a model de referència el programa Priorat en Persona del Centre Quim Soler, la Literatura i el Vi, que es va iniciar la tardor del 2009, i que compta amb el seu vistiplau.

Priorat en Persona. Arts Visuals és una iniciativa de Comissariat, associació sense fins lucratius —amb seu a Addend— activa des de l’any 1987.

Comissariat convida al Priorat un seguit d’artistes, creadors i agents culturals —o col·lectius— de diferents disciplines i els posa en contacte amb un seguit de professionals (adalils) de diversos àmbits de la comarca per desenvolupar unes jornades de treball amb l’objectiu que comparteixin els seus coneixements i les seves experiències. Cada trobada es du a terme en grups de dos persones —o col·lectius—, un de fora i un del Priorat, triats d’acord amb les seves afinitats, els seus interessos o els seus objectius. En cas que es cregui convenient, per complementar la informació als creadors, els adalils poden ser més d’un per encontre. També es contempla la possibilitat de convidar-hi persones o col·lectius de la zona, en condició d’oients.

Aquesta immersió té com a finalitat l’apropament d’artistes i creadors multidisciplinaris al Priorat per copsar-ne la realitat i que aquest fet incentivi nous treballs que aportin quelcom important tant als participants de fora com als vinculats al Priorat.

L’objectiu d’aquesta interrelació ha de ser el producte —material o intangible— resultant de la connexió i les aportacions entre les dues parts implicades, siguin individuals o col·lectius, i és concreta específicament en cada cas, ja sigui en la producció dialògica de coneixement o en dinàmiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). També es pretén facilitar la seva difusió, la seva absorció i el seu ús. És a dir, compartir i produir coneixements i, si escau, produir una nova proposta sorgida d’aquesta trobada.

Per a la comarca en què pretén incidir, les propostes derivades d’aquest programa d’hibridació entre les arts, la recerca, la innovació i la societat han de servir de catalitzadors, motors i acceleradors d’un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.

El programa compta amb la coordinació i la complicitat dels responsables d’Addend, o dels qui deleguin en cada cas, que facilitaran els recursos logístics necessaris.

Els creadors convidats estan triats amb criteris de diversitat i de qualitat i pensant en tot moment que l’encontre, lluny dels aspectes simbòlics o testimonials, generi bons resultats, tangibles o intangibles. És per aquest motiu que la tria es fa a consciència i tenint present en cada cas el grau de complicitats i d’interessos comuns susceptibles de donar-se entre els participants i l’optimització dels potencials resultats que se’n derivin.

Aquest programa pretén:

Potenciar els creadors i, directament o indirectament, ampliar el seu àmbit de treball.

Originar coneixements i generar noves propostes mitjançant la hibridació dels sabers dels participants.

Dinamitzar els actius culturals de la comarca.

L’apropament, la confluència i l’establiment de nexes entre diverses realitats territorials, socials i culturals.

Visualització

Un primer resultat de la proposta ―consistent bàsicament en aspectes teòrics, línies de treball possibles, sensacions o imatges de l’estada― quedarà reflectit en el web d’Addend

En cas que el resultat final sigui fàcilment plasmable en format digital, es farà visible al web.

Producció

Si la proposta ho necessita, es fomentarà la producció del resultat, ja sigui en format “peça única”, “peça seriada” o en producció artesanal o industrial.

Una de les característiques que es vol potenciar és assolir resultats sense que mediï la transacció econòmica, que l’experiència o la formalització es dugui a terme emprant els coneixements i els recursos humans i físics —llocs, infraestructures, equipaments, empreses…— de què disposen els artistes convidats i la comarca, i que s’obtinguin desenvolupant al màxim la col·laboració entre ells.

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic