ADDEND ADDHOC 2023

Comissariat obre la convocatòria ADDEND ADDHOC per a l’any 2023

addend addhoc és un nou programa que engega l’associació Comissariat a Addend —equipament per a la recerca, la creació audiovisual i el pensament crític— que té com a objectiu facilitar la realització de propostes i activitats de diverses disciplines a agents articuladors, mediadors, persones i entitats que necessitin un marc i una infraestructura d’aquestes característiques per realitzar-se.

Addend és una infraestructura estable i independent que ofereix un conjunt de serveis dins de l’àmbit cultural, especialment enfocats als aspectes pedagògics i als processos participatius i col·laboratius. Addend ofereix cursos, tallers, espais de trobada i de treball a creadors, agents culturals i col·lectius de diversos àmbits i disciplines, i també a estudiants, educadors i centres educatius.

Addend és un node actiu de la xarxa d’iniciatives que promouen la cultura contemporània en les comarques meridionals de Catalunya. L’equipament es troba a la Morera de Montsant, municipi septentrional del Priorat, protegit per la serra de Montsant, a 743 m d’altitud, forma part del Priorat històric i té com a nucli agregat Escaladei. Els dos nuclis sumen una població de 183 habitants.

L’edifici, de nova planta, s’ha plantejat sota els màxims paràmetres de sostenibilitat: construcció en fusta, aïllaments naturals i optimització energètica. L’equipament disposa d’espai de treball, 2 terrasses exteriors, 4 habitacions amb 4 llits cadascuna, cuina comunitària…; connexió a internet via wifi, projector de vídeo i pantalla, equips de so…

addend addhoc ofereix la possibilitat de confeccionar una programació i una gestió col·laboratives, compartides i assumides col·lectivament, segons la voluntat i les necessitats dels potencials usuaris de l’equipament, mitjançant l’assumpció d’un comissariat puntual ad hoc adreçat a grups oberts o tancats. Aquest mecanisme de funcionament s’ha conceptualitzat, d’una banda, amb l’objectiu d’ampliar el camp d’acció de l’equipament i permetre a les persones interessades vertebrar activitats i temes des de la seva òptica i les seves necessitats i, d’altra banda, pretén ser un servei que contribueixi a la iniciació i formació de joves programadors en tasques organitzatives i en el món de la gestió, tot donant-los eines per desenvolupar les seves propostes i poder executar-les.

Els darrers anys la figura del comissari de propostes d’art i de cultura contemporànies ha guanyat pes i presència en els diversos àmbits culturals. Molt sovint aquesta figura està lligada a entitats culturals que li ofereixen la possibilitat de dur a terme programacions puntuals en els seus espais expositius i, en cada cas, amb determinades condicions i amb més o menys continuïtat. Entenem que aquest mecanisme facilita molt les tasques de certs perfils de comissaris i de propostes, però queden desateses altres possibilitats de professionals o no professionals que necessiten uns equipaments per a propostes puntuals basades a facilitar i desenvolupar la interrelació entre creadors de diverses disciplines, usuaris i públic, ja sigui en formats dialògics, en dinàmiques de recerca o en desenvolupament de processos col·laboratius. Addend ofereix aquest marc d’actuació favorable quant a potenciar la trobada, el debat i el transvasament de coneixements, la interrelació multidisciplinària, la investigació, la producció col·laborativa…

Per a Addend, aquest plantejament com a contenidor de propostes i programa de programadors implica ampliar l’oferta amb noves línies d’actuació, les temàtiques a tractar, el radi d’acció, els participants i la cadena de transmissió cap a públic i usuaris de les diverses propostes que s’hi programin, i que han d’aportar els agents mediadors que s’hi acullin. També ha de servir per generar nous continguts, diversificar les propostes i els formats, difondre més àmpliament el projecte i apropar-lo a nous usuaris; i també per explorar i explotar una nova variant de programació a la carta. Així mateix, també permet extreure més rendiment d’un equipament singular, concebut i generat per oferir un servei a la cultura contemporània que faciliti la proximitat de l’usuari i que aquest, en alguns casos, es converteixi en programador i gestor de les propostes que cregui més escaients i ho faci sota les fórmules i els paràmetres que cregui més convenients.

Les propostes que s’acullin a aquest programa han de ser coherents, segons el moment i les necessitats dels seus programadors, i al marge de la resta de programació de l’equipament. Això vol dir que queden deslliurades d’oferir una continuïtat, una coherència i un compromís a llarg termini. El resultat global del programa ha de ser un mosaic d’ofertes detallistes, adreçades a usuaris i públics diversos, segons l’objectiu de cadascuna de les propostes.

Convocatòria

Aquesta convocatòria s’adreça a les persones o entitats que vulguin dur a terme les propostes culturals esmentades i que necessitin d’un equipament escaient i també la possibilitat d’una col·laboració per dur-los a terme.

Condicions d’ús

La utilització de l’espai com a plataforma d’actuació dins del programa addend addhoc implica una quota per ús temporal o esporàdic de l’equipament. Comissariat/Addend ofereix gratuïtament els serveis d’assessorament pràctic i recursos formals per al seu desenvolupament: gestió d’inscripcions, imatge i difusió de la proposta… en els casos que els intermediaris que en facin ús ho considerin necessari.

Les condicions d’allotjament (per a qui ho desitgi) —individual o compartit— és l’habitualment estipulat per Addend i queda reflectit en aquest enllaç: http://www.addend.comissariat.cat/….

La convocatòria és oberta a tots els llenguatges i les disciplines de les arts i la cultura contemporànies, amb l’objectiu de generar una programació variada sorgida de les necessitats dels diversos agents culturals que s’hi acullin.

Selecció de propostes

Aquestes bases estan obertes a participants —a títol individual o com a grup— de qualsevol perfil, condició, edat i procedència. No hi ha límits pel que fa a temes tractats i disciplines.

Sol·licitud

Cal presentar:

1. Fotocòpia del DNI i dades de contacte del sol·licitant.

2. Descripció de la línia de treball que es proposa dur a terme a Addend.

3. Proposta de projecte, temàtica o activitat a desenvolupar i perfil del col·lectiu a qui va adreçada.

4. Dates sol·licitades per dur a terme l’activitat; per tal d’evitar dates duplicades en el calendari se suggereix demanar més d’una data per realitzar l’activitat.

5. Descripció de les altres necessitats (si escau), a més de la utilització de l’espai: allotjament, gestió, difusió, etc.

Condicions

Termini de presentació de projectes: 30 de novembre de 2022 per a les activitats a desenvolupar el primer semestre del 2023, i 31 de maig de 2023 per a les que s’hagin de realitzar el segon semestre del 2023.

El resultat de les propostes seleccionades es publicarà al web d’Addend.

Comissariat/Addend confeccionarà el calendari que ha de donar cabuda al major nombre de propostes rebudes. En cas de produir-se coincidència de dates de diversos participants, Comissariat/Addend contactarà amb els sol·licitants per encabir les activitats en dates alternatives.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a addend@comissariat.cat, o bé mitjançant el formulari de la pàgina d’Addend

Sol·licitar 

    limit:3mb

    limit:3mb

    Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic