Entorn, observació, anàlisi i representació

Entorn, observació, anàlisi i representació. Taller de Montserrat Cortadellas

Aquest taller es basa en la introducció, la experimentació i el desenvolupament de conceptes de cultura contemporània vinculats a les arts visuals, tot contemplant les seves múltiples variants conceptuals i formals, i en la voluntat de ser competents en creativitat i llenguatge visual.

Aquest taller pretén la construcció de coneixements mitjançant l’aprenentatge compartit i desjerarquitzat, pel que fa al procés i també pel que fa a la relació entre tots els participants. Tot generant unes dinàmiques que fomentin i potenciïn la creativitat, la capacitat d’anàlisi i el raonament crític.

La metodologia a emprar es basa en l’aprenentatge “situat”, que concep el coneixement com una construcció social inseparable de l’entorn, i en la immersió i la impregnació cultural d’un context particular, mitjançant un procés dialògic i reflexiu.

Aquest taller vol, a partir de l’observació i l’anàlisi de l’entorn més proper, especialment dels elements naturals, vegetals i minerals, treballar el concepte de representació —en la seva vessant descriptiva, expressiva i idealitzada—. Es treballaran els continguts a expressar, l’aplicació de diversos materials per a la formalització dels continguts i l’anàlisi col·lectiu dels resultats.

Els participants formalitzaran aquestes representacions mitjançant diverses tècniques —bàsicament dibuix i pintura— i utilitzant bàsicament els materials naturals dels que disposem en aquesta època de l’any en la zona. Manipularan i transformaran aquestes matèries orgàniques i minerals —aigua, terres, elements vegetals…— per tal d’aplicar-les en treballs personals.

D’aquesta manera seran els mateixos elements objecte de l’estudi, els que ens serviran per dur a terme la seva pròpia representació.

Objectius
Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com una eina educativa.
Mostrar com es treballa en projectes artístics contemporanis, nous formats i metodologies.
Introduir metodologies, llenguatges i continguts propis del món de l’art i de la cultura contemporanis en processos pedagògics.
Conèixer, valorar, treballar i difondre críticament les manifestacions de l’art. Investigar, analitzar, reflexionar i extreure’n conclusions.
Facilitar recursos per accedir a les noves pràctiques artístiques, tant conceptualment com tècnicament.
Aplicar en projectes personals continguts, processos i solucions inherents a les arts visuals contemporànies.

Continguts
—Introducció al dibuix del natural com a pràctica de la representació, per descriure, per narrar, per pensar…
—La pintura: components, materials…
L’art com a font de coneixement.
Introducció al món de l’art contemporani. Claus per comprendre’l i aprendre’l.
Les metodologies i els formats de l’art contemporani (matèries, tècniques…).
L’adisciplinarietat/metadisciplinarietat com una visió globalitzada del món, sense la compartimentació dels coneixements.
Recursos, metodologies i processos a l’aula.

Calendari
9, 10 i 11 de juliol de 2018.

dilluns 9, de 18 a 20.
dimarts 10, de 10 a 14 i de 16 a 20.
dimecres 11, de 10 a 13

Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament a través de l’ICE URV (codi 7000640021) amb una certificació de 15 hores
Adreça per a l’inscripció xtec (reconeixement certificat):http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/

Cost
Taller: 60 €, inclou materials i el dinar de dimarts.
Estada: 40 €, dos nits (les habitacions són compartides); els esmorzars i els sopars no estan inclosos (l’espai té cuina comunitària).

Formulari d’inscripció

(necessari)

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic