TANCATS AL MONTSANT

Tancats al Montsant pretén ser una reflexió sobre una pràctica que, si bé des de sempre pagesos i ramaders han dut a terme, aquests últims anys ha proliferat i ha agafat una nova dinàmica, fins a acaparar diversos debats sobre la seva necessitat, conveniència i utilitat. Ens referim als tancaments dels terrenys dedicats a l’explotació agrària per evitar que hi entrin les espècies de fauna salvatge que hi malmeten els cultius, bàsicament la vinya.

Darrerament el conflicte que tradicionalment s’ha produït entre els animals i les persones que habiten el Montsant i la seva àrea d’influència s’ha incrementat, d’una banda, per la protecció que rep la fauna salvatge i les espècies endèmiques —porcs senglars, cabirols, cabres salvatges…— per part de col·lectius i institucions ecologistes i animalistes, i que, de manera natural, introduïdes o protegides per les institucions corresponents o vingudes d’altres contrades, cada vegada té més presència en el Montsant; i, d’altra banda, s’ha incrementat per l’augment de cultius en els terrenys del Parc Natural de la Serra de Montsant, bàsicament de vinya, que és un dels recursos econòmics més importants del Priorat, i per la necessitat dels pagesos d’acotar les explotacions agràries i preservar-les de la fauna. 

Aquest treball sobre els tancats vol fer evident aquest fet encara poc perceptible des d’una mirada externa, però que agafa força com a problema a resoldre per part de la ciutadania afectada —en aquest cas, la pagesia i els ecologistes. És per això que s’ha obert un debat per visibilitzar aquesta situació i aportar nous punts de vista de pensadors i creadors, als quals hem plantejat i ofert una plataforma perquè hi facin les seves aportacions. Creiem que aquest és i ha de ser el paper de l’art contemporani: prendre part i aportar el seu treball en els àmbits socials en què està ubicat i es desenvolupa. 

Aquests darrers anys el món de l’art contemporani ha experimentat una deriva important cap a temàtiques de caire social i antropològic, mediambiental, científic, tecnològic… En molts casos, l’artista ha deixat d’experimentar formalment i estèticament dins el seu espai de confort tradicional per involucrar-se en algunes de les problemàtiques que afecten el dia a dia de les persones. Aquest canvi de paradigma ha comportat molts i diversos posicionaments i mecanismes de treball que fins ara no estaven pautats en l’art contemporani. Aquesta multiplicitat d’intervencions abasten des de treballs de visibilització, reflexió i denúncia fins a d’altres en què la implicació de l’artista busca solucions a problemàtiques concretes amb posicionaments d’activisme radical. Aquest “nou” rol de l’artista propicia aquest apropament cap a qüestions que ens afecten socialment, i per aquest motiu els donem veu.

Tancats al Montsant pretén abordar aquest tema des de diverses vessants, recollint un seguit de punts de vista, de manifestacions i de disciplines que el fan evident, l’analitzen i en treuen conclusions. És la fórmula que ens sembla més escaient per abordar un seguit de qüestions de la manera més oberta i plural possible. Volem acostar-nos a aquesta problemàtica i inserir-la dins d’un debat més obert, perquè creiem que és la millor manera de donar-li la rellevància que ha de tenir.

TANCATS AL MONTSANT. Taula de debat

TANCATS AL MONTSANT. Exposició

Tancats en l’Art? Jornada de debat

Per aquest projecte, Tancats de Montsant, hem rebut un ajut de 5.201,17 € (2.236,50 € PDR, 2.964,67 DACC) a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria anticipada per a l’any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01).

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic